Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door de Stichting Wees een Kans met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. De stichting Wees een Kans behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
Hoewel De stichting Wees een Kans alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is De Stichting Wees een Kans niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Bepaalde links in deze site leiden naar websites buiten het domein van de stichting Wees een Kans, welke geen eigendom zijn van de Stichting Wees een Kans maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Stichting Wees een Kans.
Hoewel de stichting Wees een Kans selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van de websites die niet door de stichting Wees een Kans worden onderhouden wordt afgewezen.

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Wees een Kans.

De op deze website aangeboden informatie wordt door de gebruiker geheel voor eigen risico geïnterpreteerd en gebruikt. Aan de op deze website aangeboden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Eventuele schade ontstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van Stichting Wees een Kans komen.